Cho hỗn hợp X gồm a mol Mg và 14 gam FeO tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y (không có muối amoni) và 8,96 lít (đktc) khí Z gồm N2, NO, N2O, NO2, (trong đó NO và N2O có số mol bằng nhau). Biết Z có tỷ khối so với không khí là 1,431. Giá trị của a là:

A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4

user-avatar

nNO = nN2O —> NO + N2O = N3O2

N3O2 = N2 + NO2

—> Coi như Z gồm N2 và NO2. Từ nZ = 0,4 và MZ = 41,5 —> nN2 = 0,1 và nNO2 = 0,3

Bảo toàn electron: 2nMg + nFeO = 10nN2 + nNO2

—> nMg = a =


Các câu hỏi liên quan