Chọn câu đúng trong các câu sau đây?

A. Muối amoni là hợp chất ion, phân tử gồm cation và cation hidroxit.

B. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi tan phân li hoàn toàn thành cation NH4+ và anion gốc axit.

C. Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hóa đỏ.

D. Khi nhiệt phân muối amoni luôn có khí amoniac thoát ra.

user-avatar

A sai, đó là các chất kiềm (NaOH, KOH…)

B đúng

C sai, thoát ra khí NH3 làm quỳ ẩm hóa xanh

D sai, sản phẩm nhiệt phân tùy loại muối, ví dụ NH4NO2 —> N2 + H2O


Các câu hỏi liên quan