Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu loại ion khác nhau

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

user-avatar

Không kể sự phân ly của H2O thì dung dịch H3PO4 có các loại ion: H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-.


Các câu hỏi liên quan