Cho 21 gam MgCO3 tác dụng vừa đủ với m gam dịch A chứa đồng thời HCl 7,3% và H2SO4 9,8% được dung dịch B và V lít CO2

a) Tính m và V.

b) Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch B.

user-avatar

nHCl = 7,3%m/36,5 = 0,002m

nH2SO4 = 9,8%m/98 = 0,001m

MgCO3 + 2HCl —> MgCl2 + CO2 + H2O

0,001m…..0,002m

MgCO3 + H2SO4 —> MgSO4 + CO2 + H2O

0,001m……..0,001m

—> nMgCO3 = 0,002m = 0,25 —> m = 125 gam

nCO2 = nMgCO3 = 0,25 —> V = 5,6 lít

mddB = mMgCO3 + m – mCO2 = 135

C%MgCl2 = 8,80%

C%MgSO4 = 11,11%


Các câu hỏi liên quan