Trong tự nhiên brôm có 2 đồng vị 79Br và 81Br với nguyên tử khối trung bình là 79,92. Tính số nguyên tử 81Br có trong 39,968 gam CaBr2.

user-avatar

Đặt x, y là phần trăm số nguyên tử 79 và 81

—> x + y = 100

và (79x + 81y)/100 = 79,92

—> x = 54 và y = 46

nCaBr2 = 39,968/(40 + 79,92.2) = 0,2 —> nBr = 0,4

—> n81Br = 0,4y = 0,184

—> Số nguyên tử 81Br = 0,184.6,02.10^23 = 1,10768.10^23


Các câu hỏi liên quan