A. Đều tan trong nước

B. Đều là chất điện li mạnh

C. Đều không màu

D. Đều kém bền đối với nhau

user-avatar

C sai, muối nitrat có màu của cation.


Các câu hỏi liên quan