Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch

A. Bari hydroxit và axit photphoric

B. Amoniac và bạc nitrat

C. Đồng(II) nitrat và amoniac

D. Axit nitric và đồng sunfat

user-avatar

A. Ba(OH)2 + H3PO4 —> Ba3(PO4)2 + H2O

B. NH3 + H2O + AgNO3 —> Ag(NH3)2OH + NH4NO3

C. Cu(NO3)2 + NH3 + H2O —> Cu(OH)2 + NH4NO3

Cu(OH)2 + 4NH3 —> Cu(NH3)4(OH)2

D. Cùng tồn tại.


Các câu hỏi liên quan