Dung dịch nào sau đây không tan được đồng

A. Dung dịch FeCl3

B. Dung dịch FeCl2

C. Dung dịch HNO3

D. Hỗn hợp NaNO3, HCl

user-avatar

A. Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2

B. Không hòa tan được Cu

C. Cu + HNO3 —> Cu(NO3)2 + NO + H2O

D. Cu + H+ + NO3- —> Cu2+ + NO + H2O


Các câu hỏi liên quan