Dung dịch nào sau đây không tan được đồngA. Dung dịch FeCl3B. Dung dịch FeCl2C. Dung dịch HNO3D. Hỗn hợp NaNO3, HCl

Dung dịch nào sau đây không tan được đồng

A. Dung dịch FeCl3

B. Dung dịch FeCl2

C. Dung dịch HNO3

D. Hỗn hợp NaNO3, HCl

user-avatar

A. Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2

B. Không hòa tan được Cu

C. Cu + HNO3 —> Cu(NO3)2 + NO + H2O

D. Cu + H+ + NO3- —> Cu2+ + NO + H2O


Các câu hỏi liên quan