Tất cả các hợp chất của dãy nào dưới đây có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa

A. NH3, N2O, N2, NO2.

B. NH3, NO, HNO3, N2O5.

C. N2, NO, N2O, N2O5.

D. NO2, N2, NO, N2O3.

user-avatar

Dãy chất D vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử vì nó chứa nguyên tử có số oxi hóa trung gian (ở đây là N).


Các câu hỏi liên quan