B1: Biết rằng các phương trình bậc hai ẩn x sau đã có 2 nghiệm x1,x2. Hãy tìm một hệ thức giữa x1,x2 độc lập với tham số m. 

a) x2+(2m+1)x+2m2-1=0

b) -x2+(m-3)x-m2+1=0

c)x2-(m+4)x-3m2-7=0

Các câu hỏi liên quan