Cho 2 phân tử ADN: ADN1 có T= 20,5%: ADN2 có T=2/3X

a) Hãy xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit trong mỗi ADN trên?

b) Tính chiều dài của các phân tử ADN trên?

Các câu hỏi liên quan