Cho em hỏi là thường biến có phải là một biến dị di truyền không ạ?

user-avatar

Thường biến không được xem là biến dị di truyền vì "Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời của cá thể chịu ảnh hưởng của môi trường, không xảy ra biến đổi trong gen ( không liên quan đến cơ sở di truyền." 


Các câu hỏi liên quan