Một gen có chiều dài 0,51 micromet, có A=20 phần trăm tổng số Nu của gen, trên mạch gốc của gen có T=15 phần trăm và G=30 phần trăm số Nu của mạch. Giả sử gen đó nhân đôi 3 lần, mỗi gen con được tạo ra sao mã 3 lần, trên mỗi mARN được tạo thành có 5 riboxom trượt qua không trở lại để tổng hợp protein. Tính :

a) Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại Nu của gen

b)Số lượng từng loại ribonucleotit của mARN được tổng hợp từ gen trên

c)Số axit amin mà môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình giải mã 

d)Số liên kết peptit có trong tất cả các phân tử protein hoàn chỉnh được tổng hợp 

Các câu hỏi liên quan