Một vật rơi tự do từ độ cao h. trong giây cuối cùng trước khi chạm đất vật đi quãng đường 60m lấy g=10m/s Độ cao h có giá trị:

 

Các câu hỏi liên quan