1) Chứng minh rằng với 16 số nguyên dương phân biệt không vượt quá 100 tùy ý luôn tồn tại 4 số phân biệt a, b, c, d sao cho a+b=c+d.

2) Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} x^3+y^3+3(y-1)(x-y)\\\ \sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}=\frac{(x-y)^2}{8} \end{matrix}\right.$

Các câu hỏi liên quan