nhờ thi đua một nhà máy đó đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Khối lượng sản phẩm thực hiện của ba quý đầu tỉ lệ vs 2110;214;225.Còn quý IV thực hiện đc 28% kế hoạch cả năm. Hỏi cả năm nhà máy sản xuất đc ba

nhờ thi đua một nhà máy đó đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Khối lượng sản phẩm thực hiện của ba quý đầu tỉ lệ vs 2110;214;225.Còn quý IV thực hiện đc 28% kế hoạch cả năm. Hỏi cả năm nhà máy sản xuất đc bao nhiêu tấn hàng nếu quý IV hơn quý I là 84 tấn

Các câu hỏi liên quan