nhờ thi đua một nhà máy đó đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Khối lượng sản phẩm thực hiện của ba quý đầu tỉ lệ vs 2110;214;225.Còn quý IV thực hiện đc 28% kế hoạch cả năm. Hỏi cả năm nhà máy sản xuất đc bao nhiêu tấn hàng nếu quý IV hơn quý I là 84 tấn

Các câu hỏi liên quan