nung 4.65gam hợp chất hữu cơ A trong dòng khí oxi thì thu được 13,2 gam co2 và 3 ,15 gam h2o ở thÍ NGHIỆM KHác , nung 5,58 gam chất hữu cơ với CUo thì thu được 0,672 lít khí n2 . trong 1 có chứa nguyên tố

Các câu hỏi liên quan