Trong mặt phẳng Oxy, tìm phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (C) :x^2+y^2=1 qua phép đối xứng tâm I (1;0)

Các câu hỏi liên quan