Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

 12 ◻ A 16 □◻ A

 

user-avatar

 

-Liệt kê các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14
A={9;10;11;12;13} 
- Điền kí hiệu:

12∈A                                                     16∉A

 

 


user-avatar

 

-Liệt kê các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14
A={9;10;11;12;13} 
- Điền kí hiệu:

12∈A12∈A;                                                        16∉A