Sán lá gan thải chất bã bằng cách nào?

sàn là gần thải chất bã bằng cách nào?

user-avatar

Sán lá gan thải chất bã qua lỗ miệng bởi nó chưa có hậu môn.


Các câu hỏi liên quan