So sánh cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn với lớp lưỡng cư

so sánh cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn so vớ lớp lưỡng cư

giúp mik TL câu này vs

user-avatar
Các nội quan thằn lằn lưỡng cư
Hô hấp
tuần hoàn
bài tiết


Các câu hỏi liên quan