so sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong 2 loại mô đó

user-avatar

* mô biểu bì:
- đặc điểm cấu tạo: gồm các tế bào xếp sít nhau
-vị trí: phủ ngoài cơ thể, lót trong các cơ quan quan trọng
*mô liên kết:
-đặc điểm cấu tạo: gồm các tế bào liên kết
-vị trí: nằm rải rác trong chất nền


Các câu hỏi liên quan