Quan sát hình 3 -1 skg , trình bày cấu tạo tế bào.

user-avatar

- Màng sinh chất

- Chất tế bào:

+ Ti thể

+ Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi

+ Trung thể

- Nhân:

+ Nhiễm sắc thể

+ Nhân con


Các câu hỏi liên quan