Tính quãng đường AB

một ô tô đi tù a đến b với vận tốc 42 km/h và đi từ b về a với vận tốc 36 km/h .tính quãng đường ab biết thời gian cả đi và về là 5h

user-avatar

Gọi Quãng Đường là x

thời gian khi đi là x/42

thời gian khi về là x/36

theo br ta có

x/42+x/36=5

36x+42x=7560

78x=7560

x=tự tính


Các câu hỏi liên quan