Trái đất quay quanh trục 1 vòng hết bao nhiêu thời gian?

trái đất quay quanh trục 1 vòng hết bao nhiêu thời gian

user-avatar

thời gian Trái Đat chuyển động 1 vòng quanh trục là 24 giờ (1 ngày đêm)

mỗi khu vực có một giờ riêng gọi là giờ khu vực

việt Nam ở múi giờ thứ 7


Các câu hỏi liên quan