Trên trái đất lượng mưa phân bố nhiều nhất ở đâu?

Trên Trái Đất, lượng mưa phân bố nhiều nhất ở đâu?

Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ nào?

Vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ

giúp mk vs >,< mk đg gấp lắm!!!

user-avatar

-trên trái đất lượng mưa phân bố không đều từ xích đạo về cực

+mưa nhiều nhất ở xích đạo

+mưa ít nhất là hai vùng cực bắc và nam

chí tuyến bắc nằm ở vĩ độ 23độ 27' bắc

vòng cực bắc nằm ở vĩ độ 66 độ 33"

hi hi


Các câu hỏi liên quan