Trình bày chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc?

Trình bày các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc

giúp mik với mik cần gấp

user-avatar

— Chính trị : chia nước ta thành quận, huyện để cai trị, toàn bộ quyền hành đều thuộc về người Hán.

— Kinh tế: ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng nhiều hình thức.

— Văn hoá : truyền bá Nho giáo và chữ Hán, bắt nhân dân ta theo phong tục cùa người Hán.


Các câu hỏi liên quan