Tướng nào của Nam Hán bị Ngô Quyền bắt sống trên sông Bạch Đằng năm 938?

1.Tướng nào của Nam Hán bị Ngô Quyền bắt sống trên sông Bạch Đằng năm 938?

A. Thoát Hoan B.Ô Mã Nhi C.Hoằng Tháo D.Ngột Lương Hợp Thai

2.Triệu Quang Phục chọn nơi nào làm căn cứ chống quân Lương?

A.Hồ Điển Triệt B.Cửa sông Tô Lịch C.Đầm Dạ Trạch D.Cả A và B

3.Người chỉ huy chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ 2 năm 938 là ai?

A.Phùng Hưng B.Mai Thúc Loan C.Dương Đình Nghệ D.Ngô Quyền


Các câu hỏi liên quan