Vì sao các địa điểm ở phía Đông có giờ sớm hơn ở phía Tây?

a. Vì sao các dịa điểm ở phía Đông có giờ sớm hơn ở phía Tây ?

b. Tại sao hàng ngày thấy Mặt trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây ?

Các câu hỏi liên quan