Vì sao có hiện tượng ngày và đêm trên trái đất?

Vì sao có hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất?

nhanh nha

user-avatar


Ở Xích đạo, quanh năm có thời gian ngày và đêm bằng nhau. Càng xa xích đạo, thời gian ngày và đêm chên lệch nhau nhiều. Từ vòng cực về phía có hiện tượng ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ (ngày địa cực và đêm địa cực). Càng gần cực, số ngày, đêm càng tăng. Riêng ở hai cực có sáu tháng ngày, sáu tháng đêm.

Sự dài ngắn của ngày hay đêm chỉ là một hiện tượng bình thường trong tự nhiên, sự vận động của nó phụ thuộc vào sự chuyển động khoa học của hệ mặt trăng, mặt trời và trái đất. Đó chính là lời giải thích cho câu hỏi nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa khác nhau trên trái đất của chúng ta.


Các câu hỏi liên quan