Ý nghĩa của vòng tuần hoàn máu,vòng tuần hoàn cơ thể

user-avatar

vòng tuần hoàn nhỏ: cung cấp khí O2 cho tế bào và mang khí CO2 khỏi tế bào

vòng tuần hoàn lớn: mang CO2 từ máu đến phế nang để đào thải và nhận O2 cho máu

=> ý nghĩa của vòng tuần hoàn máu: cung cấp O2 và các chất dinh dưỡng đến các tế bào để nuôi cơ thể

hệ tuần hoàn thực hiện chu kì luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể cùng với hệ bạch huyết


Các câu hỏi liên quan