• BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN

  I. GEN:

  1. Khái niệm:

 •  

   

   

  - Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định - có thể là ARN hay chuỗi polipeptit

   

  =>Từ định nghĩa gen ta thấy: Gen có bản chất là ADN, trên một phân tử ADN chứa rất nhiều gen.

  - Ví dụ: gen hemôgôbin anpha mã hoá chuỗi pôlipeptit tạo nên phân tử Hb trong hồng cầu. 
  - Có các loại gen:
  + Gen cấu trúc.
  + Gen điều hòa.
  + Gen vận hành…

  2. Cấu trúc chung của gen:

  - Mỗi loại bazơ nitơ là đặc trưng cho từng loại nu, nên tên của nu được gọi theo tên của loại bazơ nitơ nó mang

 • Ở tế bào nhân thực ngoài các gen nằm trên NST trong nhân tế bào còn có các gen nằm trong các bào quan ngoài tế bào chất.
 • Mỗi gen mã hóa prôtêin gồm 3 vùng:

 • Vùng điều hoà: nằm ở đầu 3’ của gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã
 • Vùng mã hóa: mang thông tin mã hóa các axit amin
 •  Vùng kết thúc: nằm ở đầu 5’ của gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã
 •  Cấu trúc không phân mảnh và phân mảnh của gen:

 • Ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hóa liên tục (gen không phân mảnh)
 • Ở sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục: xen kẽ các đoạn mã hóa axit amin (exôn) là các đoạn không mã hóa axit amin (intrôn). Vì vậy, các gen này được gọi là gen phân mảnh
 • II. MÃ DI TRUYỀN:

  1. Khái niệm:

 •  

   

   

  - Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nucleotit trong gen (trong mạch khuôn) quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin

  - Trong ADN chỉ có 4 loại nu (A, T, G, X) nhưng trong prôtêin có khoảng 20 loại axit amin. Do đó mã di truyền phải là mã bộ ba (còn gọi là codon).

  - Mã di truyền gồm: bộ 3 mã gốc trên ADN, bộ 3 mã sao trên mARN và bộ 3 đối mã trên tARN. Ví dụ: mã gốc là 3’-TAX…-5’ à mã sao là: 5’-AUG…-3’ à mã đối mã là: UAX àaxit amin được qui định là Met

  2. Đặc điểm chung:

   

  Mã di truyền là mã bộ ba, có tính phổ biến, tính đặc hiệu và tính thoái hóa.

 • Mã di truyền là mã bộ ba được đọc trên cả ADN và mARN (cứ ba nucleotit đứng liền nhau thì mã hóa cho một axit amin).
 • Mã di truyền có tính đặc hiệu: Mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho 1 loại aa nhất định. cứ 3 Nu đứng kế tiếp nhau quy định 1 axit. Amin. Từ 4 loại nu A, T, G, X (trên gen - ADN) hoặc A, U, G, X (trên ARN) ta có thể tạo ra 43 = 64 bộ 3 khác nhau.
 • Mã di truyền có tính liên tục: được đọc theo 1 chiều từ 1 điểm xác định trên mARN và liên tục từng bộ 3 Nu (không chồng lên nhau)
 • Mã di truyền có tính thoái hóa (dư thừa): có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho 1 axit amin, trừ AUG và UGG
 • Mã di truyền có tính phổ biến: tất cả các loài đều dùng chung bộ mã di truyền như nhau trừ một vài ngoại lệ..
 • Bộ ba mở đầu AUG: quy định axit amin Metionin ở sinh vật nhân thực và formin metionin ở sinh vật nhân sơ
 • Bộ ba UAA, UAG, UGA: 3 mã kết thúc (không quy định axit amin nào)
 • Vậy trong 64 bộ 3 chỉ có 61 bộ 3 qui định axit amin
 • III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN (tự sao chép, tái bản)

  1. Nguyên tắc

  - ADN có khả năng nhân đôi để tạo thành 2 ADN con giống hệt nhau và giống ADN mẹ. Sự tự nhân đôi ADN là cơ sở cho sự nhân đôi của NST làm tiền đề cho quá trình phân chia nhân và phân chia tế bào.

  - Quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhân thực và ADN virut đều theo NTBS và bán bảo toàn

  Nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại một nữa) có nghĩa là mỗi ADN con được tạo ra có 1 mạch có nguồn gốc từ mẹ, mạch còn lại được tổng hợp từ môi trường nội bào

  2. Quá trình nhân đôi

  Cơ chế:

  Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN. 

 • Dưới tác dụng của enzim tháo xoắn làm đứt các liên kết hiđrô giữa 2 mạch, ADN tháo xoắn, 2 mạch đơn tách dần nhau ra.
 • Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới. 

 • Dưới tác dụng của enzim ADN – polimeraza, mỗi Nu trong mạch đơn liên kết với 1 Nu tự do của môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung (A = T, G = X) để tạo nên 2 mạch đơn mới.
 • Vì enzim ADN – polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’ nên trên mạch khuôn 3’ → 5’ mạch bổ sung được tổng hợp liên tục
 • Còn trên mạch khuôn 5’ → 3’ mạch bổ sung được tổng hợp theo chiều ngược lại tạo thành những đoạn ngắn gọi là đoạn Okazaki. Sau đó các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối ADN – ligaza
 • Quá trình kết thúc 2 phân tử ADN con xoắn lại. (nhờ đó từ mỗi NST đơn cũng tạo thành cặp NST kép gồm 2 crômatit dính với nhau ở tâm động)
 • - Bước 3: Hai phân tử ADN được tạo thành.

  * Kết quả: từ 1 ADN mẹ qua quá trình tự nhân đôi tạo thành 2 ADN con giống hệt nhau và giống mẹ. Trong mỗi ADN con có 1 mạch có nguồn gốc từ mẹ, mạch còn lại được tổng hợp từ môi trường nội bào

  * Vd: từ 2 ADN sau 3 lần tự sao số ADN con được tạo thành là: 2*23 = 16 ADN con.
  3. Vị trí, thời điểm:
  - Xảy ra trong nhân hoặc tế bào chất.
  - Vào kì trung gian trong phân bào.

  4. Nguyên liệu:
  - ADN, Nuclêôtit, enzim.
  5. Nguyên tắc:
  Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc: 

  - Nguyên tắc bổ sung: A – T, G – X. 

  - Nguyên tắc bán bảo toàn: trong mỗi phân tử ADN con thì một mạch là mới tổng hợp còn mạch kia là của ADN mẹ. 

  - Nguyên tắc nửa gián đoạn: một mạch được tổng hợp liên tục, còn mạch kia bị tổng hợp từng đoạn một sau đó các đoạn mới được nối vào nhau.

  6 . Ý nghĩa của quá trình nhân đôi: 

  - Nhân đôi ADN trong pha S của kì trung gian để chuẩn bị cho quá trình nhân đôi nhiễm sắc thể và chuẩn bị cho quá trình phân chia tế bào. 

  - Nhân đôi ADN giải thích sự truyền đạt thông tin di truyền một cách chính xác qua các thế hệ.

  BÀI TẬP

  Bài 1 : Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

  Lời giải chi tiết

  - Gen là một đoạn cùa phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm nhất định. Sàn phẩm đó có thể là một phân tử ARN hay mộl chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin.

  Ví dụ: gen hêmôglôbin anpha, gen hêmôglôbin bêta, mã hoá cho các chuỗi pôlipeptit trong phân tử hemôglôbin.

  Bài 2 Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.?

  Lời giải chi tiết

  Gen cấu trúc gồm 3 vùng: vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc

  - Vùng mã hoá: mang thông tin mã hoá các axit amin. Các gen ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục (gen không phân mảnh). Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron). Vì vậy, các gen này được gọi là gen phân mảnh.

  - Vùng điều hoà đầu gen: nằm ở đầu của gen, có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARNpolimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã, đổng thời cũng chứa trình tự nuclêôtit điều hoà quá trình phiên mã.

  - Vùng kết thúc: nẳm ở cuối gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

  Bài 3

  Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

  Lời giải chi tiết

  - Nguyên tắc bổ sung: A luôn liên kết với T và G luôn liên kết với X .

  - Nguyên tắc bán bảo tổn: Trong mỗi phân tử ADN con thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN mẹ.

  Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN 

  -  Nhân đôi ADN trong pha S của kì trung gian để chuẩn bị cho quá trình nhân đôi nhiễm sắc thể và chuẩn bị cho quá trình phân chia tế bào.

  - Nhân đôi ADN giải thích sự truyền đạt thông tin di truyền một cách chính xác qua các thế hệ.

  Bài 4 : Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là

  A. tháo xoắn phân tử ADN.

  B. bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN.

  C. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

  D. cả A, B, C.

  Lời giải chi tiết

  Sự tổng hợp không liên tục trên một mạch của ADN được tạo ra bởi hoạt động của enzim ADN polimeraza.

  Enzyme ADN polimerase có tác dụng lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

  Ý A,B là tác dụng của enzyme tháo xoắn

  Chọn C

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một mạch khuôn, mạch ADN mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn còn lại, mạch mới được tổng hợp ngắt quãng theo từng đoạn. Hiện tượng này xảy ra do

  A. mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều tháo xoắn của ADN

  B. mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều 3’ → 5’

  C. mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’

  D. mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN

  Câu 2: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

  A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5'→3'.

  B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.

  C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3'→5'.

  D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5'→3'.

  Câu 3: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là?

  A. Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

  B. Tã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.

  C. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

  D. Một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

  Câu 4: Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

  A. Mã di truyền có tính đặc hiệu.         

  B. Mã di truyền có tính thoái hóa.

  C. Mã di truyền có tính phổ biến.         

  D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.

  Câu 5: Gen là một đoạn của phân tử ADN

  A. Mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN.

  B. Mang thông tin di truyền của các loài.

  C. Mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.

  D. Chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

   

  Câu 6: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là?

  A. codon.          B. gen.        C. anticodon.         D. mã di truyền.

  Câu 7: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?

  A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.

  B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.

  C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

  D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.

  Câu 8: Bản chất của mã di truyền là?

  A. Trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

  B. Các axit amin đựơc mã hoá trong gen.

  C. Ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một aa

  D. Một bộ ba mã hoá cho một axit amin.

  Câu 9: Vùng kết thúc của gen là vùng?

  A. Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã

  B. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã

  C. Ưuy định trình tự sắp xếp các aa trong phân tử prôtêin

  D. Mang thông tin mã hoá các aa

  Câu 10: Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là?

  A. Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin

  B. Tất cả các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền

  C. Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền

  D. Một bộ ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin

  Câu 11: Mã di truyền có tính phổ biến, tức là?

  A. Tất cả các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền

  B. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin

  C. Một bô ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin

  D. Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài loài ngoại lệ

  Câu 12: Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc:

  A. Bổ sung.                     

  B. Bán bảo toàn.

  C. Bổ sung và bảo toàn.            

  D. Bổ sung và bán bảo toàn.

  Câu 13: Gen không phân mảnh có?

  A. Vùng mã hoá liên tục.               

  B. Vùng mã hoá không liên tục.

  C. Cả exôn và intrôn                 .

  D. Các đoạn intrôn.

  Câu 14: Vùng nào của gen quyết định cấu trúc phân tử protêin do nó quy định tổng hợp?

  A. Vùng kết thúc.                

  B. Vùng điều hòa.

  C. Vùng mã hóa.                 

  D. Cả ba vùng của gen.

  Câu 15: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là?

  A. ADN giraza                

  B. ADN pôlimeraza

  C. Hêlicaza                  

  D. ADN ligaza 

  Câu 16: Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:

  A. UGU, UAA, UAG

  B. UUG, UGA, UAG

  C. UAG, UAA, UGA

  D. UUG, UAA, UGA

  Câu 17: Intron là:

  A. Đoạn gen không mã hóa axit amin.

  B. Đoạn gen mã hóa axit amin.

  C. Gen phân mảnh xen kẽ với các êxôn.

  D. Đoạn gen mang tính hiệu kết thúc phiên mã.

  Câu 18: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

  A. Tháo xoắn phân tử ADN.

  B. Lắp ráp các nuclêôtit tự do theo NTBS với mỗi mạch khuôn của ADN.

  C. Bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN.

  D. Nối các đoạn Okazaki với nhau.

  Câu 19: Vùng mã hoá của gen là vùng:

  A. Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mã

  B. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã

  C. Mang tín hiệu mã hoá các axit amin

  D. Mang bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc

  Câu 20: Gen phân mảnh là gen:

  A. Chỉ có exôn

  B. Có vùng mã hoá liên tục.

  C. Có vùng mã hoá không liên tục.

  D. Chỉ có đoạn intrôn.

  Câu 21: Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là:

  A. Nuclêôtit.

  B. Bộ ba mã hóa.

  C. Triplet.

  D. Gen.

  Câu 22: Mã di truyền là:

  A. Mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác định một loại axit amin.

  B. Mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit amin.

  C. Mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin.

  D. Mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một loại axit amin.

  Câu 23: Đặc điểm mà phần lớn các gen cấu trúc của sinh vật nhân chuẩn khác với gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là:

  A. Không có vùng mở đầu

  B. Ở vùng mã hoá, xen kẻ với các đoạn mã hoá axit amin là các đoạn không mã hoá axit amin.

  C. Tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã nằm ở vùng cuối cùng của gen.

  D. Các đoạn mã hoá axit amin nằm ở phía trước vùng khởi đầu của gen.

  Câu 24: Loại axit amin được mã hoá bởi nhiều loại bộ ba nhất so với các axit amin còn lại là:

  A. Lơxin.

  B. Alamin.

  C. Phêninalamin

  D. Mêtiônin.

  Câu 25: Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm:

  A. Lõi là 9 phân tử histôn được quấn quanh bởi đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit.

  B. Lõi là 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1 (3/4) vòng.

  C. Lõi là một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit được bọc ngoài bởi 8 phân tử histôn.

  D. Phân tử prôtêin được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nucleotit.

  Câu 26: Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm:

  1. Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.

  2. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

  3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

  4. Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5/ → 3/.

  5 . Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y

  6. Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ.

  Phương án đúng là:

  A. 1, 2, 3, 4, 5.

  B. 1, 2, 4, 5, 6.

  C. 1, 3, 4, 5, 6.

  D. 1, 2, 3, 4, 6.

  Câu 27: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

  A. 6 loại mã bộ ba

  B. 3 loại mã bộ ba.

  C. 27 loại mã bộ ba.

  D. 9 loại mã bộ ba.

  Câu 28: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là:

  A. 2400

  B. 1800

  C. 3000

  D. 2040

  Câu 29: Trên một mạch của gen có 150 ađênin và 120 timin. Gen nói trên có 20% guanin. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là :

  A. A = T = 180; G = X = 270

  B. A = T = 270; G = X = 180

  C. A = T = 360; G = X = 540

  D. A = T = 540; G = X = 360

  Câu 30: Một gen có chiều dài 1938 ăngstron và có 1490 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là:

  A. A = T = 250; G = X = 340

  B. A = T = 340; G = X = 250

  C. A = T = 350; G = X = 220

  D. A = T = 220; G = X = 350

  Câu 31Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là?

  A. Vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng mã hoá.

  B. Vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

  C. Vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết thúc.

  D. Vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

  Câu 32: Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?

  A. 5’AUG3’, 5’UGG3’

  B. 5’XAG3’, 5’AUG3’

  C. 5’UUU3’, 5’AUG3’

  D. 5’UXG3’. 5’AGX3’

  Câu 33: Vùng nhân của vi khuẩn Helicobacter pylori có một phân tử ADN và ADN chỉ chứa N14. Đưa một vi khuẩn Helicobacter pylori vào trong môi trường dinh dưỡng chỉ chứa N15 phóng xạ và vi khuẩn sinh sản theo hình thức phân đôi tạo ra 16 vi khuẩn con. Khẳng định nào sau đây đúng?

  A. Trong 16 phân tử ADN con được tạo ra ở vùng nhân, có 15 mạch được tổng hợp liên tục, 15 mạch được tổng hợp gián đoạn.

  B. Trong 16 phân tử ADN con được tạo ra ở vùng nhân, có 16 mạch được tổng hợp liên tục, 16 mạch được tổng hợp gián đoạn.

  C. Trong quá trình nhận đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử mẹ ADN.

  D. Tất cả phân tử ADN ở vùng nhân của các vi khuẩn con đều có những đơn phân chứ N15.

  Câu 34: Tính đặc hiệu của mã di truyền được thể hiện như thế nào?

  A. Mọi loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền

  B. Mỗi axit amin thường được mã hóa bởi nhiều bộ ba.

  C. Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin

  D. Mã di truyền được dọc theo cụm nối tiếp, không gối nhau.

  Câu 35: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ → 5’

  B. Enzim ligaza (enzim nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh

  C. Quá trình nhận đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên r=tắc bán bảo tồn

  D. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y

  Câu 36: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:

  A. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’UGA5’

  B. 3’GAU5’ ; 3’AAU5’ ; 3’AGU5’

  C. 3’UAG5’ ; 3’UAA5’ ; 3’AGU5’

  D. 3’GAU5’; 3’AAU5’ ; 3’AUG5’

  Câu 37: Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi của ADN ở E. coli về (1) Chiều tổng hợp. (2) Các enzim tham gia. (3) Thành phần tham gia. (4) Số lượng các đơn vị nhân đôi. (5) Nguyên tắc nhân đôi.

  Phương án đúng là :

  A. (1) và (2)

  B. (2), (3) và (4)

  C. (2) và (4)

  D. (2), (3) và (5)

  Câu 38: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

  A. giảm phân và thụ tinh

  B. nhân đôi ADN

  C. phiên mã

  D. dịch mã

  Câu 39: Từ 3 loại nicleotit khác nhau sẽ tạo được nhiều nhất bao nhiêu loại bộ mã khác nhau?

  A. 27

  B. 48

  C. 16

  D. 9

   

   

  Đáp án bài tập gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

  1C

  7C

  13A

  19C

  25B

   

   

  2A

  8A

  14C

  20C

  26D

   

  3D

  9B

  15D

  21D

  27C

   

  4C

  10A

  16C

  22C

  28A

   

  5A

  11D

  17A

  23B

  29B

   

   

  6B

  12B

  18B

  24A

  30D

   

   

  31B

   

  32D

   

                     

   

     

  33D

  34C

  35A

  36B

  37C

  38B

  39A

   

Bài viết gợi ý: