VÍ DỤ MINH HỌA

Bài 1: Cho 3,42g Al2(SO4) tác  dụng với 200 ml dung dịch KOH, sau phản ứng thu được 0,78g kết tủa. Nồng độ mol/l nhỏ nhất của dung dịch KOH đã dùng là:

A. 0,15M              B. 0,12M              C. 0,28M              D. 0,19M

Lời giải

Ta có: a = 0,02 mol; b = 0,01 mol.

Do b < a mà cần tính nồng độ mol/l của KOH nhỏ nhất

nên nOH- min và nOH-  = 3b = 0,03 mol.

Vậy CM(KOH) = 0,15M. Đáp án A

Bài 2: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với dung dịch KOH 0,5M thu được một kết tủa keo, đem sấy khô cân đực 7,8g. Thể tích dung dịch KOH 0,5M lớn nhất là:

A. 0,6 lít               B. 1,9 lít               C. 1,4 lít               D. 0,8 lít

Lời giải

Ta có: a = 0,2 mol; b = 0,1 mol

do b < a mà đề bài yêu cầu tính thể tích dung dịch KOH lớn nhất có nghĩa là tính nOH- max

nên nOH-  = 4a – b = 0,7 mol.

Vậy Vdd(NaOH) = 1,4 lít. Đáp án C.

Bài tập vận dụng

 

Bài 1: Cho 3,42g Al2(SO4) tác  dụng với 200 ml dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 0,78g kết tủa. Nồng độ mol/l nhỏ nhất của dung dịch NaOH đã dùng là:

A. 0,15M              B. 0,12M              C. 0,28M              D. 0,19M

Bài 2: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với dung dịch NaOH 0,5M thu được một kết tủa keo, đem sấy khô cân đực 7,8g. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M lớn nhất là:

A. 0,6 lít               B. 1,9 lít               C. 1,4 lít               D. 0,8 lít

Bài 3: Cho 200 ml dung dịch KOH vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch KOH đã dùng là:

A. 3M         B. 1,5M hoặc 3,5M        C. C. 1,5M           D. 1,4M hoặc 3M

Bài 4: Cho V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc chứa 200 ml dung dịch ZnCl2 0,1M thu được 1,485g kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của V là:

A. 1 lít                  B. 0,5 lít               C. 0,3 lít               D. 0,7 lít

Bài 5: Cho V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc chứa 300 ml dung dịch ZnCl2 0,1M thu được 2,2275g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,5 lít               B. 0,75 lít             C. 0,45 lít             D. 1,05 lít

Bài 6: Cho V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc chứa 400 ml dung dịch ZnCl2 0,1M thu được 2,97g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 0,6 lít; 1 lít       B. 0,6 lít; 0,15 lít  C. 0,45 lít; 1 lít     D. 0,5 lít; 1 lít 

 

  

Bài viết gợi ý: