I. CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG

Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật gồm có:

+ Yếu tố di truyền: hệ gen chi phối tuổi thọ, tốc độ, giới hạn, thời gian sinh trưởng và phát triển.

+ Giới tính: ở từng thời kì, quá trình sinh trưởng và phát triển của giới đực và giới cái không giống nhau.

+ Hoocmôn sinh trưởng phát triển. 

II. CÁC HOOCMÔN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

- Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật được điều hòa bởi các hoocmon sinh trưởng và phát triển.

- Động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmon: hoocmon sinh trưởng, tizoxin, testosteron, estrogen

III. CÁC HOOC MÔN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG

Bài viết gợi ý: