Đề bài: Cảm nhận về tầm nhìn và tấm lòng Phan Châu Trinh qua đoạn trích Về luận lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh.

Gợi ý:

- Sự xót xa, nhức nhối của tác giả trước tình trạng dân trí thấp, ý thức đoàn thê của người dân rất kém.

- Tâm huyết của Phan Châu Trinh thể hiện ở chủ trương gây dựng nền luân lí xã hội, khôi phục ý thức về nghĩa vụ đối với tổ quốc gia dân tộc, hướng tới mục tiêu cuối cùng là giành độc lập, tự do.

- Tấm lòng và tầm nhìn của một người có ý thức cứu nước đáng trân trọng.

Bài viết gợi ý: