Chu vi hình tròn

A. Lý thuyết

  • Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14
  • Công thức: C=dx3,14
  • (C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn)

B. Bài tập

I. Bài tập minh họa

Bài 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d=0,6cm.

Giải:

Chu vi hình tròn là: C=0,6x3,14=1,884 (cm)

Đáp số: C=1,884cm

Bài 2: Tính chu vi hình tròn có bán kính r=2,75cm

Giải:

Đường kính hình tròn là: d=2x2,75=5,5 (cm)

Chu vi hình tròn là: C=5,5x3x14=17,27 (cm)

Đáp số: C=17,27cm

Bài 3: Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi bánh xe đó?

Giải:

Chu vi bánh xe là: C=0,75x3,14=2,355 (m)

Đáp số: C=2,355 m

Bài 4: Đường kính một bánh xe đạp là 0,65m. Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng?

Giải:

Chu vi bánh xe đạp là: C=0,65x3,14=2,041 (m)

Người đi xe đạp sẽ đi được số mét khi bánh xe quay được 10 vòng là: 2,041x10=20,41 (m)

Đáp số: 20,41m

Bài 5: Hình tròn có chu vi là 6,28m. Tính đường kính hình tròn đó?

Giải:

Đường kính hình tròn là: 6,28:3,14=2  (m)

Đáp số: 2m

II. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d=3m

Bài 2: Tính chu vi hình tròn có bán kính r=3m

Bài 3: Bánh pizza hình tròn có bán kính là 20cm. Tính chu vi bánh pizza?

Bài 4: Hình tròn có chu vi là 9,42m. Tính đường kính hình tròn đó?

Bài 5: Hình tròn có chu vi là 9,42m. Tính bán kính hình tròn đó?

Bài 6: Tính chu vi hình tròn có đường kính d=4m

Bài 7: Tính chu vi hình tròn có bán kính r=4m

Bài 8: Đường kính một bánh xe máy là 0,7m. Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 100 vòng?

Bài 9: Tính chu vi hình sau:

Bài 10: Người ta sơn rìa ngoài biển quảng cáo hình tròn có đường kính d=40cm. Biết giá tiền là 1000 đồng/m. Tính số tiền để sơn tấm biển đó?

Đáp án:

Câu 1: 9,42m

Câu 2: 18,84m

Câu 3: 125,6cm

Câu 4: 3m

Câu 5: 1,5m

Câu 6: 12,56m

Câu 7: 25,12m

Câu 8: 219,8m

Câu 9: 53,68cm

Câu 10: 125600 đồng

 

Bài viết gợi ý: