I. CẤU TẠO CỦA DÂY THẦN KINH TỦY

- Có 31 đôi dây thần kinh tủy.

- Mỗi dây thần kinh tủy gồm:

+ Các bó sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rễ sau (rễ cảm giác)

+ Các bó sợi thần kinh vận động nối với tủy sống qua rễ trước (rễ vận động).

Chính các nhóm sợi liên quan đến các rễ này sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy.

II. CHỨC NĂNG CỦA DÂY THẦN KINH TỦY

+ Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

+ Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương

→ dây thần kinh tủy là dây pha

Bài viết gợi ý: