Đề :

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Tháo nói:

– Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có cái bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia.

Huyền Đức mới nói:

– Ai có thể xứng đáng được như thế?

Tào Tháo lấy tay trỏ vào Huyền Đức, rồi lại trỏ vào mình nói rằng:

– Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tào Tháo mà thôi.

Huyền Đức nghe nói, giật nảy mình, cái thìa đôi đũa đương cầm ở trong tay, rơi cả xuống đất. Giữa lúc bấy giờ, con mưa u ám, có một tiếng sét thực dữ. Lưu Bị từ từ cúi xuống nhặt đũa và thìa, nói tảng rằng:

– Gớm ghê! Tiếng sét dữ quá!

Tào Tháo cười hỏi rằng:

– Trượng phu cũng sợ sấm à!

Huyền Đức nói:

– Đức thánh ngày xưa gặp lúc sấm dữ gió to cũng đổi sắc mặt, huống chi là tôi đây sao lại không sợ?

Huyền Đức đã che đậy được hết cả việc giật mình đánh rơi cả thìa đũa khi nghe Tháo gọi mình là anh hùng.

Tháo thấy thế không ngờ gì Huyền Đức nữa.

( Trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, SGK Ngữ văn 10, tập 2, NXBGD 2006)

1/ Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?

2/ Anh/ chị hiểu quan niệm về anh hùng của Tào Tháo như thế nào qua câu nói: Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có cái bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia. ?

3/ Chi tiết tiếng sét thực dữ đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào trong việc thể hiện tính cách nhân vật Lưu Bị.

4/ Qua văn bản, viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ quan niệm của em về người anh hùng thời nay.

Trả lời:

1/ Phương thức tự sự

2/ Quan niệm về anh hùng của Tào Tháo qua câu nói: Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có cái bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia.

Đó là quan niệm của giai cấp áp bức, bóc lột trong xã hội phong kiến Trung Quốc thời Tam quốc : muốn đè đầu cưỡi cổ dân chúng, làm bá chủ thiên hạ. Qua đó, ta thấy Tào Tháo là một kẻ gian hùng, nhiều mưu mô xảo quyệt, có thể dùng mọi thủ đoạn tàn bạo nhất để đạt được mục đích là nuốt cả trời đất.

3/ Chi tiết tiếng sét thực dữ đạt hiệu quả nghệ thuật trong việc thể hiện tính cách nhân vật Lưu Bị.

 • Tiếng sét xuất hiện đúng lúc Lưu Bị giật nảy mình, đánh rơi cái thìa đôi đũa khi bị Tào Tháo dồn vào thế bí, là cách mở nút tự nhiên, tạo nên sự hấp dẫn trong nghệ thuật kể chuyện của La Quán Trung.
 • Chi tiết đã giúp cho Lưu Bị qua mắt, không để lại nghi ngờ ở một con người đa nghi, xảo quyệt như Tào Tháo. Lưu Bị là người nhân đức nên cũng được trời thương, trời nổi tiếng sét để Lưu Bị nhân đó mà ung dung cúi xuống nhặt đũa và thìa…
 • 4/ Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu :

  – Hình thức : đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, thái độ, lập trường rõ ràng ;

  -Nội dung: từ đoạn đối thoại quan niệm về anh hùng khác nha giữa Tào Tháo và Lưu Bị trong văn bản, thí sinh đưa ra quan điểm riêng về người anh hùng thời nay, miễn là hợp lí, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Cụ thể :

  + Anh hùng là người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, trí tuệ, tài năng

  + Anh hùng là người sống nhân đức, biết hi sinh quyền lợi cá nhân để gắn mình với cộng đồng ;

  + Rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân…

  Bài viết gợi ý: