BÀI LÀM

Đất nước là chương năm của trường ca Mặt đường khát vọng. Nó nêu lên một nhận thức: “Đất nước này là Đất nước của nhân dân” nó là ý thức mới mẻ của tầng lớp thanh niên trong c đô thị miền Nam những năm 70, nó khuyến khích người ta hành động tham gia tích cực vào sự nghiệp chống Mĩ cứu nước. Bài thơ là những khám phá mới mẻ về chủ đề “Đất nước” xuất hiện rất nhiều trong thơ ca từ 1975 đến nay. Nó trả lời ba câu hỏi: Đất nước bắt đầu từ đâu? Đất nước là gì và Đất nước này là của ai?

Bài viết gợi ý: