KIẾN THỨC CHUNG VỀ TỪ LOẠI VÀ CẤU TRÚC CÂU

  1. TỪ LOẠI

Tên từ loại

Công dụng

Thí dụ

1. Danh từ (Noun)

Chỉ người, vật, sự việc hay khái niệm

Boy, table, cat, freedom, happiness ...

2. Đại từ (Pronoun)

Dùng thay cho danh từ

me, him, them, who,

which, mine, this

3. Tính từ (Adjective)

Bổ nghĩa (nói rõ thêm) cho danh từ. Gồm nhiều lọai, kể cả mạo từ (article) và số

từ (numeral)

a good worker, the heroic Vietnamese people, my first lesson, some new books, those two houses

are large.

4. Động từ (Verb)

Chỉ hành động hoặc trạng thái

We are learning English.

The enemy was defeated.

5. Phó từ (Adverb)

Bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc phó từ khác

They work very hard.

He came here yesterday.

I was too tired.

6. Giới từ (Preposition)

Đi trước danh từ hoặc đại từ để chỉ quan hệ của chúng với các từ khác

I spoke to him.

The desk of the teacher is near the window.

7. Liên từ (Conjunction)

Nối các từ, cụm từ hoặc câu với nhau

You and I. He is poor but honest; He will come if you ask him

8. Thán từ (Interjection)

Diễn tả cảm xúc

Oh! Ah! Hello! Alas!

 

*Cần lưu ý một điểm trong là việc phân chia từ loại tiếng Anh chủ yếu dựa vào chức năng của từ đó trong câu. Do đó, một từ có thể khi là danh từ, khi là động từ hoặc khi là tính từ, khi là đại từ v.v... Những từ như vậy tương đối nhiều, cần chú ý học cách dùng cụ thể của chúng.

Thí dụ :

I have two hands

He hands me the paper

A round table

A round of beer

The earth moves round the sun

The police rounds them up

This is his hat

This hat is his

  1. CẤU TRÚC CÂU

Subject

Predicate

Verb

Object or Complement

1. The door

2. He

3. The boy

4. We

is opened.

Is running.

Opened

speak

 

 

the door

english

 

Subject

Predicate

Subject + Adjective

Modifiers

Verb

Object or

Complement

Adverbian

Modifier

1.The green door

is opened

 

at once

2. A litter boy

is running

 

on the street

3. The boy in the

blue hat

opened

the back door

this morning

4. We all in this

class

speak

English

rather well

II- DANH TỪ

1. Danh từ đếm được

1.1 Hình thức số ít: a/an + N

- “a” đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm.

Ex: a book, a pen, ...

- “an” đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm.

Ex: an apple, an orange, an egg, an umbrella, an island, ...

1.2 Hình thức số nhiều:

1.2.1 Hợp qui tắc: N+ s/es

Ex : books, pens, boxes....

Quy tắc chung

1. Muốn chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều thì thêm “s” vào đằng sau

Book → books

Dog → dogs

2. Chỉ những danh từ đếm được mới có dạng số nhiều “thêm s”. Những danh từ không đếm được

không có dạng số nhiều

Ghi nhớ:

  1. - Những danh từ tận cùng bằng s, x, ch, sh thêm es ( và đọc là [iz])

glass – glasses ; box – boxes; branch- branches; brush – brushes

- Những danh từ tận cùng bằng o thêm es

Hero – heroes; potato – potatoes; tomato – tomatoes

- Một số danh từ có nguồn gốc nước ngoài không theo quy tắc này:

Piano – pianos; dynamo – dynamos; photo – photos

- Những danh từ tận cùng bằng y đứng sau một phụ âm, trước khi thêm s, đổi y thành ies:

Lady – ladies; fly – flies; country – countries ; (nếu y đứng sau một nguyên âm, chỉ cần thêm

s: boy – boys, toy – toys, day – days)

- Những danh từ tận cùng bằng f hoặc fe, bỏ f hoặc fe, thêm ves:

Wife – wives; life – lives; wolf – wolves; self – selves; leaf – leaves; thief – thives

Tuy nhiên có một số danh từ tận cùng f hoặc fe vẫn theo quy tắc chung :

Cliff – cliffs; handkerchief – handkerchiefs; roof – roofs

Có một số viết được cả hai cách

Scarf – scarfs hoặc scarves

Wharf – wharfs hoặc wharves

b) Có một số danh từ không theo quy tắc chung

man – men; woman – women; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice; louse–lice; goose- geese; basis – bases; crisis – crises; sheep – sheep (không đổi); memorandum –memorandums và memoranda (2dạng) v.v...

c) Đối với danh từ ghép

- Thường là chỉ thêm s vào từ đứng sau:

Armchair-armchairs; school-boy  school-boys

- Nhưng nếu đừng trước là man hay woman thì cả hai từ đều chuyển sang số nhiều

Manservant – menservants

- Có một số danh từ ghép với giới từ hoặc phó từ thì chỉ thêm s vào từ đứng trước

Sister-in-law  Sisters-in-law

Looker-on  lookers - on

d) Cách đọc âm ở cuối danh từ số nhiều

(Chú ý cách phát âm theo phiên âm quốc tế, không theo chính tả)

Danh từ tận cùng bằng các âm

Đọc là

Thí dụ

Phụ âm vô thanh, [f], [k], [p], [t]

[s]

Roofs, books, lakes, shops, hopes, hats

Nguyên âm và phụ âm hữu thanh

[z]

Days, birds, dogs, pens, walls, years, rows

Phụ âm [s], [z], [ƒ], [tf], [dz]

[iz]

Horses, boxes, roses,

brushes, watches, villages, kisses,...

1.2.2. Danh từ luôn có hình thức và mang nghĩa số nhiều :

clothes, scissors, spectacles, shorts, pants, jeans, trousers, pyjamas, binoculars, belongings, ...

1.2.3 Danh từ số ít và số nhiều mang hình thức giống nhau :

sheep, deer, aircraft, craft, fish, ...

1.2.4. Danh từ luôn mang nghĩa số nhiều: police, cattle, people, …

1.2.5 Danh từ có hình thức số nhiều nhưng mang nghĩa số ít:

news, mathematics, the United States, ...

2. Danh từ không đếm được

Là những danh từ ta không thể đếm được trức tiếp (một, hai, ba, ...) như milk, water, rice, sugar, butter, salt, bread, news, information, advice, luggage, health, knowledge, equipment, iron, paper, glass, ... (one

milk, two milk)

* Chú ý:

- Không có hình thức số nhiều (s/es)

- Không dùng với a/an/one/two...

- Có thể đi với từ chỉ đơn vị định lượng + of:

a bottle of milk, two litters of water, a loaf of bread, three sheets of paper, four pieces of chalk, a bar of

chocolate, a gallon of petrol, ...

3. Danh từ vừa đếm được vừa không đếm được

Một số danh từ trong trường hợp này đếm được nhưng trong trường hợp khác lại không đếm được.

Đếm được Không đếm được

a glass (một cái li) glass (thủy tinh)

two papers (hai tờ báo) paper (giấy)

three coffees (ba tách cà phê) coffee (cà phê)

two sugars (hai muỗng đường) sugar (đường)

IV. SỞ HỮU CÁCH

1. Chú ý 1: Câu “Cái vườn của cha tôi” có thể diễn đạt bằng 2 cách :

 

Dùng giới từ of Dùng cách sở hữu

The garden of my father My father’s garden

Theo quy tắc cơ bản, cách sở hữu chỉ dùng cho những danh từ chỉ động vật, chứ không áp dụng cho những

danh từ chỉ vật dụng

Thí dụ : Người ta không viết :

The room’s window

Mà viết : The window of the room.

2. Chú ý 2: Cách sở hữu có thể áp dụng cho những danh từ về không gian và thời gian

Thí dụ : an hour’s walk

a year’s absence

today’s lesson

3.Chú ý 3 : Có nhiều danh từ (house, home, office, shop, church, cathedral) có thể hiểu ngầm sau “ ’s ”

được nếu trong câu có ngụ ý ở những nơi đó hoặc đến những nơi đó.

Thí dụ :

I live at the house of my uncle.

→ I live at my uncle’s.

I go to the shop of the baker.

→ I go to the baker’s

So sánh với những câu dưới đây :

My uncle’s house is in the country.

My baker’s shop is at the end of the street.

(house và shop không hiểu ngầm được vì trong câu không có ngụ ý ta ở hoặc đến những nơi đó).

4.Chú ý 4: Dùng cách sở hữu để tránh nhắc đi nhắc lại một từ (đặt trước hay sau)

- I have read some of Shakespeare’s plays but none of Shaw’s (plays).

- Nam’s is the only homework that is never badly done.

Bài viết gợi ý: