(>-<) 3 cấu trúc liệt kê dưới đấy đều mang nghĩa TƯƠNG PHẢN và gần giống ALTHOUGH.

I. ADJ + AS/THOUGH + S + BE(chia)/ MIGHT BE/ MAY BE + , (dấu phẩy) + Mệnh Đề. (mặc dù ……………)

Ví dụ: 

- Intelligent though she was, she studied badly. (Dù nàng thông minh, nàng học kém)

- Lazy though your son may be, he works creatively. (Dù con trai của mày (có thể) lười, nó làm việc sáng tạo)

- Careful as they might be, they still lost a lot of money. (Dù (có thể) họ cẩn thận, họ vẫn mất nhiều tiền)

(>-<) 

(1) Thường thì: may be dùng cho hiện tại còn might be dùng cho quá khứ (nhưng bài tập thường sẽ không bắt phân biệt). __

(2) Có thể dùng các Động từ là Linking Verb (sau chúng là Tính Từ) để thay cho be như: look, seem, appear, sound, become, grow……. ví dụ: - Beautiful as it might LOOK, the flower is poisonous. (Dù trông có vẻ đẹp nhưng bông hoa này độc) __

(3) Có thể dùng dạng: MUCH AS + S + V-bất kỳ + O: mặc dù .... ví dụ: Much as I admire her, I think she is very stupid. (Dù tao phục nàng nhiều, tao nghĩ nàng dốt quá)

(>-<) Cấu trúc: TRY + AS + S + MIGHT: dù ai đó đã cố gắng.

Ví dụ: - Try as I might, I couldn’t open the door. (Dù tao đã cố gắng, tao không thể mở được cửa)

- Try as he might, he failed the exam. (Dù nó đã cố gắng, nó vẫn thi trượt)

II. NO MATTER WHAT/ HOW/ WHERE/ WHEN/WHO/ WHOSE ……. (hầu hết WH-)

(>-<) Công thức chung: NO MATTER + WH- + S + V + , + Mệnh Đề.

(thường sẽ có ADJ và ADV ở sau HOW, và có N sau WHAT, WHICH hay WHOSE)

(vế NO MATTER có thể đứng cuối câu) ví dụ: (chú ý cách dịch của từng ví dụ)

         - No matter what you do, she won’t love you. (Dù mày có làm gì, nàng sẽ không yêu mày)

         - No matter how hard he tried, he couldn’t succeed. (Dù nó cố gắng như thế nào, nó không thể thành công)

         - No matter who she loves, he must be rich. (Dù nàng yêu ai đi chăng nữa, người đó phải giàu)

          - No matter where you are, I will find you. (Dù mày có ở đâu, tao cũng sẽ tìm thấy mày)

          - He will wait for you, no matter how long it takes. (Nó sẽ vẫn đợi bạn, cho dù bao lâu đi nữa) ___

* WHO và WHAT có thể là chủ ngữ vế sau và + V luôn.

Ví dụ:

- No matter WHAT HAPPENS, I will stay with you. (Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ ở bên em)

******* *

CHÚ Ý: Dạng này bắt buộc phải có 1 Động từ ở sau Chủ ngữ.

Để ý câu sau: - ______, she continued to carry out her duties.

A. Despite her good health

B. Although in poor health

C. Although she is in good health

D. No matter how poor her health

=> ý D của câu trên không chọn được vì nó thiếu Động từ - nếu thêm WAS vào sau thì đúng ! (câu trên đáp án B.

(>-<)có thể dùng ALTHOUGH + GIỚI TỪ + N hoặc ALTHOUGH + ADJ)

III. WHATEVER/ HOWEVER/ WHOEVER/ WHENEVER/ WHEREVER ……. + S + V.

* Dạng này giống hệt Dạng 2:

- WHATEVER = NO MATTER WHAT

- HOWEVER = NO MATTER HOW

- WHOEVER = NO MATTER WHO

- WHENEVER = NO MATTER WHEN. ………………. => Gần như giống nhau và chỉ cần đọc lại phần II.

Ví dụ: (đổi dạng của các ví dụ ở phần II.)

- Whatever you do, she won’t love you. (Dù mày có làm gì, nàng sẽ không yêu mày)

- However hard he tried, he couldn’t succeed. (Dù nó cố gắng như thế nào, nó không thể thành công)

- Wherever you are, I will find you. (Dù mày có ở đâu, tao cũng sẽ tìm thấy mày)

********************************BÀI TẬP VẬN DỤNG*************************************

1. _______, I could not resist the delicious chocolates you brought me

A. As hard as I                   B. Try as I might                   C. No matter what hard I try

2. _______, I will turn up immediately.

A. no matter when you call me                B. Whenever do you call me                        C. No matter whenever you call me

3. _______, the price was half what I expected it to be.

A. However surprising was it                            B. No matter surprising it was                       C. Surprising as it was

4. _______ , you finish the task on time.

A. No matter hard it is                      B. Hard though it may be                                 C. As hard as it is

5. _______, it must be very wealthy.

A. Whatever family she belongs to                       B. Family as she belongs to                           C. No matter who family she belongs

[.......................]

[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5
B A C B A

 

 

 

Bài viết gợi ý: