I- LÍ THUYẾT Phần ôn tập gồm một số nội dung chính dưới đây:

1. Từ vựng

- Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

- Trường từ vựng

- Từ tượng thanh, tượng hình

- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

- Các biện pháp tu từ : nói quá, nói giảm nói tránh.

2. Ngữ pháp

- Trợ từ

- Thán từ

- Tình thái từ

- Câu ghép.

II – LUYỆN TẬP

Các em tự làm các bài tập này trong sách giáo khoa.

Bài viết gợi ý: