1. Pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước

Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng

Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng cần xác định

* Pha dung dịch nồng độ mol/l (CM):

Từ muối A, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy pha chế V (ml) dung dịch A nồng độ CM

Bước 1: Tính số mol chất tan có trong dung dịch cần pha chế:

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lít nên thể tích dung dịch phải đổi về lít, sau đó tính số mol theo công thức:

n = C. V

Bước 2: Từ số mol suy ra khối lượng chất tan (m) cần lấy để pha chế.

Bước 3: Thể tích dung dịch chính là thể tích nước cần dùng để pha chế.

Kết luận: vậy cần lấy m gam A hòa tan vào V (ml) nước cất để tạo thành V (ml) dung dịch A có nồng độ CM

* Pha dung dịch nồng độ phần trăm:

Từ muối B, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế m gam dung dịch B có nồng độ C%.

Bước 1: Tính khối lượng chất tan cần pha chế:  ${{m}_{1}}={{m}_{ct}}=\frac{{{m}_{dd}}.C\%}{100\%}$

Bước 2: Tính khối lượng nước cần pha chế:

Cần nhớ công thức tính khối lượng dung dịch: mdung dịch = mdung môi + mchất tan

=> m2 = mnước = mdung dịch - mchất tan

Kết luận: Vậy cần lấy m1 gam chất B hòa tan vào m2 gam nước để thu được m gam dung dịch B có nồng độ C%.

2. Pha loãng hoặc cô đặc một dung dịch theo nồng độ cho trước

a) Đặc điểm:

- Khi pha loãng, nồng độ dung dịch giảm. Còn cô đặc, nồng độ dung dịch tăng.

- Dù pha loãng hay cô đặc, khối lượng chất tan luôn luôn không thay đổi.

b) Cách làm:

- Vì khối lượng chất tan không đổi dù pha loãng hay cô đặc nên:

+ Đối với bài tập nồng độ %:  mdd(1) . C%(1) = mdd(2) . C%(2)

+ Đối với bài tập nồng độ mol:  Vdd(1) . CM (1)  =  Vdd(2) . CM (2)

Tổng quát: Pha V2 (ml) dung dịch A có nồng độ CM2 (M) từ dung dịch A có nồng độ CM1 (M)

 Bước 1: Tính toán

- Tìm số mol chất tan có trong V2 (ml) dung dịch A nồng độ CM2 (M):

     n = CM2.V2

- Vì pha loãng dung dịch là thêm nước cất => số mol chất tan là không thay đổi.

- Tính thể tích dung dịch A nồng độ CM1 (M):

     ${{V}_{1}}~=\frac{n}{{{C}_{M1}}}$

=> Thể tích nước cần thêm là: Vnước = V2 – V1

Bước 2: Pha chế dung dịch

Bài viết gợi ý: