* Công thức tính phần trăm khối lượng của 1 nguyên tố có trong hợp chất:

Giả sử hợp chất có dạng AxByCz 

Phần trăm khối lượng nguyên tố A là: $\%{{m}_{A}}=\frac{x.{{M}_{A}}}{{{M}_{{{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}}}}.100\%$

Phần trăm khối lượng nguyên tố B là: $\%{{m}_{B}}=\frac{y.{{M}_{B}}}{{{M}_{{{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}}}}.100\%$

Phần trăm khối lượng nguyên tố C là: $\%{{m}_{C}}=\frac{z.{{M}_{C}}}{{{M}_{{{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}}}}.100\%$

=> $x=\frac{\%{{m}_{A}}.{{M}_{{{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}}}}{{{M}_{A}}.100\%};y=\frac{\%{{m}_{B}}.{{M}_{{{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}}}}{{{M}_{B}}.100\%};\,z=\frac{\%{{m}_{C}}.{{M}_{{{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}}}}{{{M}_{C}}.100\%}$

=> Tỉ lệ \(x:y:z=\frac{\%{{m}_{A}}.{{M}_{{{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}}}}{{{M}_{A}}.100\%}:\frac{\%{{m}_{B}}.{{M}_{{{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}}}}{{{M}_{B}}.100\%}:\frac{\%{{m}_{C}}.{{M}_{{{A}_{x}}{{B}_{y}}{{C}_{z}}}}}{{{M}_{C}}.100\%}\)

Hay: $x:y:z=\frac{\%{{m}_{A}}}{{{M}_{A}}}:\frac{\%{{m}_{B}}}{{{M}_{B}}}:\frac{\%{{m}_{C}}}{{{M}_{C}}}$

* Phương pháp giải

Bước 1: Lập công thức hóa học tổng quát của X dạng AxBy

Bước 2: Dựa vào phần trăm khối lượng của X, xét tỉ lệ x : y hoặc lập hệ PT tìm x và y.

Bước 3: Kết luận công thức hóa học.

Bài viết gợi ý: