DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

I. GỢI ÝTRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI

1. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?

Câu 1: Xác định những cụm danh từ có trong câu

Các cụm danh từ là: những tình cảm ta không có và những tình cảm ta sẵn có.

Câu 2: Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ:

Phụ ngữ trưởc

Trung tâm

Phụ ngữ sau

những

tình cảm

ta / không có

c v

những

tinh cảm

ta / sẵn có

c v

Phụ ngữ ta không có và ta sẵn có là những cụm chủ - vị.

2. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Tìm cụm chủ vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các ví dụ

a. Chị Ba / đến// khiến tôi/ rất vui và vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

Chủ ngữ là cụm C - V, vị ngữ là cụm C - V

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần/ rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

Vị ngữ là cụm C - V

c. Chúng ta có thể nói rằng trời / sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời/ sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

(Thạch Lam)

Cụm C - V làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d. Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám /thành công.

(Đặng Thai Mai)

Cụm C - V làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN LUYỆN TẬP

Xác định các cụm chủ - vị mở rộng trong các câu

a. chỉ riêng những / người chuyên môn mới định được (phụ ngữ trong cụm DT)

c v

b. khuôn mặt / đầy đặn (VN)

c v

c. khi các cô gái Vòng / đỗ gánh (phụ ngữ trong cụm DT)

hiện ra từng lá cốm /, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may chút bụi nào

c v

(phụ ngữ trong cụm ĐT)

c. một bàn tay / đập vào vai (CN)

c v

khiến hắn / giật mình (phụ ngữ trong cụm ĐT)

c v

Bài viết gợi ý: