Soạn bài tóm tắt văn bản nghị luận

Tiết 1.

Câu 1. Căn cứ vào nhan đề và phần mở đầu đã cho thấy xác định chủ đề nghị luận của văn bản.

a. Sự thống nhất trong đa dạng của đất nước In-đô-nê-xi-a.

b. Kinh nghiệm viết nghiên cứu phê bình của Xuân Diệu.

Câu 2. Đọc văn bản Xin đừng lãng phí nước và thực hiện các yêu cầu.

a. Vấn đề và mục đích nghị luận.

- Vấn đề lãng phí nước – tài sản quý giá của đời sống.

- Kêu gọi bảo vệ nước, tiết kiệm nước.

b. Các luận điểm trong bài văn:

- Nhận thức sai lầm của con người về nước (nước là thứ trời sinh có thể dùng vô tư, xả láng).

- Thực tế, nguồn nước ngọt trên trái đất là có hạn, không phải nước nào cũng đủ nước ngọt để dùng.

- Hãy tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước.

c. Tóm tắt.

Trong đời sống, nước là thứ tài sản bị hủy hoại, lãng phí nhiều nhất. Thực tế, nguồn nước ngọt ngào trên trái đất là có hạn, không phải nước nào cũng đủ nước ngọt để dùng. Vì vậy, chúng ta hãy tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước.

Bài viết gợi ý: