TIẾNG VIỆT 4 SOẠN BÀI LÀM ĐẸP CUỘC SỐNG

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

3. Tìm hiểu vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

1) Trong các câu sau, câu nào là câu kể Ai là gì? Viết câu đó vào vở.

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này?

- Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

Nguyễn Thị Ngọc Tú

2) Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu vừa tìm được.

3) Trong câu trên, vị ngữ do những từ ngữ nào tạo thành?

Gợi ý:

1), 2) Em là cháu bác Tư.

3) Vị ngữ do từ là kết hợp với cụm danh từ (cháu bác Tự) tạo thành:.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Tìm câu kể Ai là gì? trong những câu văn, câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được (ghi vào bảng nhóm) (SGK/104, 105).

Câu kể Ai là gì?

Vị ngữ

a) - Người là cha, là Bác, là Anh.

là cha, là Bác, là Anh.

b) - Quê hương là chùm khế ngọt.

- Quê hương là đường đi học.

là chùm khế ngọt.

là đường đi học.

2. Ghép từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì? Viết các câu đó vào vở.

Gợi ý: Nối A với B

1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - a

3. Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?:

là một thành phố lớn

là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

là nhà thơ lớn của Việt Nam

Gợi ý:

Đà Nẵng là một thành phố lớn.

Bắc Ninh là quê hương của nhừng làn điệu dân ca quan họ.

Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Bài viết gợi ý: