Tìm số trung bình cộng

A. Lý thuyết

  • Cho hai số tự nhiên a và b. Khi đó trung bình cộng của hai số được tính theo công thức: \[\frac{a+b}{2}\].
  • Cho ba số tự nhiên a, b, c. Khi đó trung bình cộng của ba số được tính theo công thức: \[\frac{a+b+c}{3}\].

B. Bài tập

I. Bài tập minh họa

Bài 1: Tìm trung bình cộng của 8 và 10?

Giải:

Trung bình cộng của hai số là: \[\frac{8+10}{2}=9\]

Đáp số: 9.

Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 40kg, 38kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu kg?

Giải:

Trung bình cộng mỗi em cân nặng số kg là: \[\frac{36+40+38+34}{4}=37\] (kg)

Đáp số: 37 kg.

Bài 3: Tìm số trung bình cộng của các sô tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Giải:

Số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 gồm các số là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Trung bình cộng của 9 số trên là: \[\frac{1+2+3+4+5+6+7+8+9}{9}=5\]

Đáp số: 9

Bài 4: Tìm trung bình cộng của các số 96, 121, 143

Giải:

Trung bình cộng của 3 số trên là: \[\frac{96+121+143}{3}=360\]

Đáp số: 360

Bài 5: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Giải:

5 ô tô đi đầu chuyển được số thực phẩm là: 5x36=180 (tạ)

4 ô tô đi sau chuyển được số thực phẩm là: 45x4=180 (tạ)

Có tất cả sô ô tô là: 5+4=9 (ô tô)

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tấn thực phẩm là: \[\frac{180+180}{9}=40\] (tạ) =4 (tấn).

Đáp số: 4 tấn.

II. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tìm trung bình cộng các số 35, 12, 24, 21, 43.

Bài 2: Số dân của 1 xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Bài 3: Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp 4 lần lượt là: 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình cộng của mỗi em là bao nhiêu cm?

Bài 4: Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia?

Bài 5: Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia?

Bài 6: Số học sinh giỏi của ba lớp lần lượt là 12, 15, 21. Hỏi trung bình cộng số học sinh giỏi ba lớp là bao nhiêu?

Bài 7: An có 5 viên kẹo dâu, Lan có 9 viên kẹo táo. Hai bạn muốn chia đều nhau cùng ăn? Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 8: Tuổi trung bình của hai mẹ con là 18 tuổi. Biết tuổi con là 6 tuổi. Tính tuổi mẹ?

Bài 9: Hoa năm nay 17 tuổi, Bình hơn Hoa 2 tuổi, Nam kém Hoa 2 tuổi. Trung bình cộng tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

Bài 10: Mẹ có 1 gói kẹo, mẹ chia cho anh 4 chiếc và cho em 6 chiếc. Hỏi muốn chia đều số kẹo cho cả hai anh em thì mỗi người sẽ được bao nhiêu cái kẹo?

 

Đáp án:

Bài 1: 27

Bài 2: 83 người

Bài 3: 134 cm

Bài 4: 6

Bài 5: 26

Bài 6: 16

Bài 7: 7 viên kẹo

Bài 8: 30 tuổi

Bài 9: 17 tuổi

Bài 10: 5 cái kẹo

Bài viết gợi ý: