Chi tiết đề thi

đề hóa lớp 12

vuvan
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
25
31 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55047] - [Loga.vn]

Thành phần chính của đá vôi là

Câu 2 [55040] - [Loga.vn]

Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử anilin (C6H5NH2) là

Câu 3 [55037] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 4 [55340] - [Loga.vn]

Có 2 ống nghiệm (1) và (2) cùng chứa dung dịch KI và một ít tinh bột. Cho luồng khí ozon dư qua ống (1) và nhỏ dung dịch FeCl3 vào ống (2). Hiện tượng thu nhận được từ hai ống nghiệm :

Câu 5 [55039] - [Loga.vn]

Số đồng phân cấu tạo là tetrapeptit có cùng công thức phân tử C9H16O5N4 là

Câu 6 [55182] - [Loga.vn]

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. CTPT của X là :

Câu 7 [55183] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là :

Câu 8 [55189] - [Loga.vn]

Có các chất sau : C2H5NH2 (1) ; NH3 (2) ; CH3NH2 (3) ; C6H5NH2 (4) ; NaOH (5) và (C6H5)2NH (6). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là :

Câu 9 [55710] - [Loga.vn]

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là

Câu 10 [55170] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai ?

Câu 11 [55688] - [Loga.vn]

Dung dịch amino axit nào dưới đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Câu 12 [55210] - [Loga.vn]

Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng

Câu 13 [55709] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm Na2CO3 0,25M và KOH a mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch Ca(NO3)2 (dư), thu được 7,5 gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 14 [55171] - [Loga.vn]

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là :

Câu 15 [55706] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Nhiệt phân AgNO3.

(g) Đốt FeS2 trong không khí. Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

Câu 16 [55718] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thí nghiệm

Hiện tượng

X

Tác dụng với Cu(OH)2

Hợp chất có màu tím

Y

Quỳ tím ẩm

Quỳ tím đổi màu xanh

Z

Tác dụng với dung dịch Br2

Dung dịch mất màu và tạo kết tủa trắng

T

Tác dụng với dung dịch Br2

Dung dịch mất màu

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Câu 17 [55190] - [Loga.vn]

Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch FeCl2 sẽ thu được kết quả nào dưới đây ?

Câu 18 [55221] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :

Câu 19 [55697] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7?

Câu 20 [55228] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và 0,1 mol H2N(CH2)4CH(NH2)COOH (lysin) vào 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho HCl dư vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCl đã phản ứng là :

Câu 21 [55166] - [Loga.vn]

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng

Câu 22 [55204] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là :

Câu 23 [55181] - [Loga.vn]

Để phản ứng hết 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam hỗn hợp gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,25 ?

Câu 24 [55176] - [Loga.vn]

Nguyên tắc phân loại cacbohiđrat là dựa vào

Câu 25 [55191] - [Loga.vn]

Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Để trung hoà hết Y cần vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là :

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook