Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra chuyên đề Sự điện ly

ctvloga62
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [28824] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch NaHSO4, NaHCO3,(NH4)2SO4 , NaNO3,Na2CO3, ZnCl2, CuSO4,CH3COONa.

Số dung dịch có pH > 7 là

Câu 2 [28822] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH.  Thứ tự sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng dần

Câu 3 [28820] - [Loga.vn]

Cho các chất: NaHSO3; NaHCO3; KHS; NH4Cl; AlCl3; CH3COONH4, Al2O3, Zn, ZnO, NaHSO4.

Số chất lưỡng tính là

Câu 4 [28817] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch:FeCl3 (1); NaHSO4 (2); NaHCO3 (3); K2S (4); NH4Cl (5); AlCl3 (6);

CH3COONa (7). Các dung dịch có pH < 7 là

Câu 5 [28815] - [Loga.vn]

Trong các chất sau đây: Na2CO3, NaHCO3, NH4Cl, NaHS, Na2HPO3, CH3COONa, NaHSO4. Số muối axit là:

Câu 6 [28810] - [Loga.vn]

Dung dịch axit fomic 0,007 M có ph =3. Kết luận nào sau đây không đúng:

Câu 7 [28807] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH và dung dịch CH3COONa có cùng nồng độ mol/l. Giá trị pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả sử cứ 100 ion CH3COO- thì có 1 ion thủy phân).

Câu 8 [28804] - [Loga.vn]

Cho các chất sau đây, có bao nhiêu chất là chất điện li mạnh: AgCl, CaCl2, CuCl2, KHCO3, CaCO3, C6H6, C2H5OH, K2Cr2O7, CH3COONa, NH4NO3, ClNH3-CH2COOH, Axit benzoic

Câu 9 [28802] - [Loga.vn]

Trong các chất: KCl, C2H5OH, C6H12O6 (glucozơ), NaNO3, CH3COONH4, HCl và KOH, số chất thuộc loại chất điện li mạnh là

Câu 10 [28800] - [Loga.vn]

Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11(saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Tổng số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh là :

Câu 11 [28798] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất : KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2,

CH3COONH4. Số chất điện li là

Câu 12 [28797] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm: Fe(OH)2, Cu(OH)2, Ni(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, AgCl. Cho hỗn hợp X vào  dung dịch NH3 dư thì có tối đa bao nhiêu chất tan ?

Câu 13 [28796] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau đây: Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, NH3, Mg(OH)2, C6H6, NH4Cl. Số chất điện li trong dãy là

Câu 14 [28795] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3,

Na2CO3, HI. Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là

Câu 15 [28794] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là đúng?


Câu 16 [28793] - [Loga.vn]

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

Câu 17 [28792] - [Loga.vn]

Cần thêm vào 10,0 ml dung dịch HCl có pH = 2 bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch có pH = 3? (coi thể tích dung dịch không thay đổi khi trộn hai dung dịch).

Câu 18 [28791] - [Loga.vn]

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

Câu 19 [28790] - [Loga.vn]

Dung dịch X chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol NO3- và d mol Cl-. Biểu thức nào dưới đây là đúng?

Câu 20 [28789] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

Câu 21 [28788] - [Loga.vn]

Phương trình H+ + OH- D H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây?

Câu 22 [28787] - [Loga.vn]

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:


Câu 23 [28786] - [Loga.vn]

Chất điện li mạnh là chất:

Câu 24 [28785] - [Loga.vn]

Dung dịch NaCl trong nước có môi trường:

Câu 25 [28784] - [Loga.vn]

Muối trung hòa là loại muối:

Câu 26 [28783] - [Loga.vn]

Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa:

Câu 27 [28782] - [Loga.vn]

Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của:

Câu 28 [28781] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Câu 29 [28714] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

Câu 30 [28713] - [Loga.vn]

Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

Câu 31 [28712] - [Loga.vn]

Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 32 [28711] - [Loga.vn]

Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

Câu 33 [28710] - [Loga.vn]

Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

Câu 34 [28709] - [Loga.vn]

Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa :0,40 mol K ; 0,20 mol Al : 0,2 mol SO4 và a mol Cl .

Ba muối X, Y, Z là

Câu 35 [28708] - [Loga.vn]

Khi cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch có chứa 7,6 gam chất tan. Giá trị của x là

Câu 36 [28707] - [Loga.vn]

Trung hòa 100 gam dung dịch A chứa hỗn hợp HCl và H2SO4 cần vừa đủ 100 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch A là

Câu 37 [28706] - [Loga.vn]

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

Câu 38 [28705] - [Loga.vn]

Axít nào sau đây là axit một nấc?

Câu 39 [29179] - [Loga.vn]

Dung dịch CH3COOH 0,1M có pH=3. Độ điện li α của CH3COOH trong dd này là

Câu 40 [29177] - [Loga.vn]

Dung dịch axit fomic 0,092% (d=1g/ml) có độ điện li α là 5%. Dung dịch axit trên có pH

Câu 41 [29176] - [Loga.vn]

Trộn 25,0ml dd NH3 0,20M với 15,0ml dd HCl 0,20M thì thu được dd có pH là (biết NH3 có Kb=1,8.10-5).             

Câu 42 [29175] - [Loga.vn]

Ở một nhiệt độ xác định, độ điện li của dd axit axetic 0,1M là 1,32%. Ở nhiệt độ này, dd axit trên có hằng số axit bằng

Câu 43 [29174] - [Loga.vn]

Cho dd CH3COOH 0,1M. Để độ điện li của axit axetic giảm một nửa so với ban đầu thì khối lượng CH3COOH cần phải cho vào 1 lit dd trên là (giả thiết thể tích dd vẫn là 1 lit)

Câu 44 [29173] - [Loga.vn]

Trong 1 lit dd CH3COOH 0,01M có 6,26.1021 phân tử chưa phân li và ion. Độ điện li α của CH3COOH ở nồng độ đó là (biết số Avogađro=6,02.1023)

Câu 45 [29186] - [Loga.vn]

Trộn 150 ml dd HCl nồng độ a mol/l với 250 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M thu được dd có pH=12. Giá trị của a là

Câu 46 [29185] - [Loga.vn]

Cho dd NaOH có pH = 12. Để thu được dd NaOH có pH = 11 cần pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)       

Câu 47 [29184] - [Loga.vn]

Trộn 3 dd H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dd X. Lấy 300 ml dd X cho phản ứng với V lit dd Y gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dd có pH = 2. Giá trị V là          

Câu 48 [29183] - [Loga.vn]

Thể tích dd Ba(OH)2 0,025M cần  cho vào 100 ml dd hỗn hợp gồm HNO3; HCl có pH=1 để thu được dd có pH=2 là          

Câu 49 [29182] - [Loga.vn]

Trộn V1 lit dd Ca(OH)2 có pH=13 với V2 lit dd HNO3 có pH=2 thu được (V1+V2) lit dd có pH=10. Tỉ lệ V1:V2 bằng         

Câu 50 [29181] - [Loga.vn]

Axit axetic có hằng số axit là Ka = 1,8.10-5. Dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,01M và CH3COOH 0,1M có pH là               

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook